Pētījums ""Free release" monitoru ("Liberator") prototipu saimes izstrāde kodolrūpniecības iekārtu noņemšanai no ekspluatācijas un demontāžai”

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Tika turpināts zinātniskās literatūras apskats par scintilācijas materiāliem un to jaunāko tipu metroloģisko īpašību pētījumiem, vērtējot to izmantošanu "Liberator" saimes monitoros, un literatūras apskats par scintilācijas materiālu izmantošanu scintilācijas fotopavairotāju bloku izstrādē.

read more

Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai

Projekta ietvaros periodā no 2021.gada 01.janvāra līdz 31.martam kopā ar projekta partneriem tika izstrādāta sistēma gāzveida tritija caurspiešanās novērtējumam un veikti pirmie eksperimenti SPEEK un NAFION membrānām. Turpināts darbs pie elektroķīmiskas atdalīšanas ūdens fāzē eksperimentālās sistēmas izstrādes un veikti pirmie testi. Veikta iepriekšējā periodā staroto membrānu fizikāli ķīmisko īpašību analīze.

read more

Pētījums Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde”

SIA „Baltic Scientific Instruments” saskaņā ar notikušo iepirkuma procedūru turpināja materiālu un komponenšu saņemšanu no uzvarējušajiem piegādātājiem saistībā ar pētījumu Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

read more

Pētījums Nr.14 “Radioaktīvo materiālu automatizētā spektrometra, kurā paraugu maiņu veic robots, izpēte un izstrāde”

SIA „Baltic Scientific Instruments” saskaņā ar notikušo iepirkuma procedūru turpināja materiālu un komponenšu saņemšanu no uzvarējušajiem piegādātājiem saistībā ar pētījumu Nr.14 “Radioaktīvo materiālu automatizētā spektrometra, kurā paraugu maiņu veic robots, izpēte un izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

read more

Līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

2021.gada 30.martā „Baltic Scientific Instruments” ir noslēdzis līgumu Nr.SKV-L-2021/61 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

read more