Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika turpināti darbi, saistīti ar 3D drukāto paraugu no puskristāliskiem un amorfiem materiāliem mīkstināšanas temperatūras, lineārās termiskās izplešanās koeficienta, neatgriezeniskās termiskās deformācijas un siltumvadītspējas dažādos virzienos novērtēšanu un sistematizēšanu.

read more

Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai

Projekta ietvaros periodā no 2022.gada 01.oktobra līdz 30.decembrim kopā ar projekta partneriem tika veikti tritija atdalīšanas eksperimenti ūdens fāzē, izmantojot izstrādāto atdalīšanas sistēmas prototipu. Tika veikta sistēmas optimizācija balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, kā arī tika turpināts darbs pie tritija atdalīšanas gāzes fāzē koncepta izstrādes. Tika veikti dažādu SPEEK membrānu modifikāciju radiācijas stabilitātes testi - starošana 10MeV elektronu plūsmā ar dozu 500kGy un pēcstarošanas testu uzsākšana.

read more

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika turpināti darbi, saistīti ar dažāda veidu materiālu mehānisko īpašību noteikšanu, datubāzes papildināšanai. Notestēti jauni elektrovadošie filamenti un ekstrudētie filamenti. Veikti mehāniskie testi hibrīda paraugiem, kur izolējošā materiālā integrēti elektrovadošie celiņi. Tika turpināta mitruma sorbcijas procesa izpēte polimēros, ko izmanto 3D drukātās struktūrās.

read more

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika turpināti darbi, saistīti ar izstrādāto paraugu testēšanu par izturību pret lūzumiem un dažādu veidu pavedienu savietojamību adhēzijas testos. Tika turpināta vides ietekmes uz polimēru un 3D drukāto konstrukciju īpašībām izpēte, mitruma sorbcijas un uzpūšanās procesu izpēte. Tika veikta iepriekšēja rezultātu analīze.

SIA "Baltic Scientific Instruments" continued work on the project during the reporting period. Together with the project partners, the work related to the testing of the developed samples for fracture resistance and the compatibility of different types of threads in adhesion tests was continued. The study of the influence of the environment on the properties of polymers and 3D printed structures, the study of moisture sorption and swelling processes was continued. A preliminary analysis of the results was performed.

read more