Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika turpināti darbi, saistīti ar 3D korpusa prototipu drukāšanu, dažāda veidu materiālu mehānisko īpašību noteikšanu, mehānisko testu veikšanu vairākiem filamentiem, uzglabātiem pie dažādiem relatīviem mitrumiem. Kā arī turpinājās darbs pie ziņojuma sagatavošanu par korelāciju starp materiāla īpašībām un prototipa funkcionalitāti.

Ar detalizētāku informāciju par projekta norisi var iepazīties LU mājas lapā - https://www.lu.lv/en/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/eraf-sam-1111-praktiskas-ievirzes-petijumi-3-karta/risinajumu-riks-optimalai-projektesanai-viedo-polimeru-nano-kompozitmaterialu-strukturu-izveidei-izmantojot-3d-printesanu/

 SIA "Baltic Scientific Instruments" continued work on the project during the reporting period. Together with the project partners, the work related to printing 3D body prototypes, determining the mechanical properties of different types of materials, and performing mechanical tests on several filaments stored at different relative humidities was continued. Work also continued on the preparation of a report on the correlation between material properties and prototype functionality.

More detailed information about the progress of the project can be found on the LU website - https://www.lu.lv/en/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/eraf-sam-1111-praktiskas-ievirzes-petijumi-3-karta/risinajumu-riks-optimalai-projektesanai-viedo-polimeru-nano-kompozitmaterialu-strukturu-izveidei-izmantojot-3d-printesanu/