Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

PROJEKTA ĪSTENOŠANA NOSLĒGUSIES 30.06.2023.

Projekta īstenošanas laikā Latvijas Universitātes Materiālu mehānikas institūts sadarbībā ar SIA ZRF “RITEC” un SIA “Baltic Scientific Instruments” laika periodā no 01.07.2020.-30.06.2023. veiksmīgi īstenojis projektu “Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu ”.

 Projekta īstenošanas laikā sasniegtie rezultāti:

 1. Izstrādāta Zināšanu datubāze dažādiem materiāliem ar drukāto paraugu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām.
 2. Izstrādāts risinājumu rīks, kas ir rīku komplekts vadošu 3D drukāto detaļu optimālai projektēšanai un sistematizēts praktiskās informācijas kopums, kas balstīts uz zinātniskiem pētījumiem, kas apraksta vadlīnijas jaunu viedo polimēru nanokompozītu struktūru ražošanai (zinātība).
 3. Sagatavoti Oriģināli zinātniski referāti un konferenču prezentācijas par projekta rezultātiem.

 Risinājumu rīks ietver:

1) Materiālu datu bāzi ar fizikāliem un mehāniskiem parametriem, kas nepieciešami simulācijai;

2) Simulācijas moduļus:

 1. a) pielietojums galīgo elementu modeļa sagatavošanai un kausētā šķiedru izgatavošanas (FFF) iespiedmateriāla mehānisko un fizikālo īpašību simulācijai, ņemot vērā apdrukas parametrus un apdrukātā materiāla mikrostruktūru;
 2. b) pielietojums galīgo elementu modeļa sagatavošanai un salikto paraugu mehānisko un fizikālo īpašību simulācijai/optimizācijai ar iegultiem vadošajiem celiņiem;
 3. c) pielietojums galīgo elementu modeļu sagatavošanai un korpusa prototipu simulācijai ar uzlabotu funkcionalitāti.

3) Lietotāja rokasgrāmatu.

Ar detalizētāku informāciju par projekta norisi var iepazīties LU mājas lapā - https://www.lu.lv/en/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/eraf-sam-1111-praktiskas-ievirzes-petijumi-3-karta/risinajumu-riks-optimalai-projektesanai-viedo-polimeru-nano-kompozitmaterialu-strukturu-izveidei-izmantojot-3d-printesanu/

 

PROJECT IMPLEMENTATION ENDED ON 30.06.2023.

During the implementation of the project, the Institute of Materials Mechanics University of Latvia in cooperation with SIA ZRF "RITEC" and SIA "Baltic Scientific Instruments" in the period from 01.07.2020. to 30.06.2023. successfully implemented the project: “Decision tool for optimal design of smart polymer nanocomposite structures produced by 3d printing”

Results attained during the implementation of the project:

 1. Knowledge database for different materials with physical and mechanical properties of printed samples.
 2. Decision Tool is a set of tools for the optimal design of conductive 3D printed parts and a systematised set of practical information based on scientific research that describes guidelines for producing new smart polymer nanocomposite structures.
 3. Original scientific papers and conference presentations on the project results.

Decision Tool includes:

1) Materials database with physical and mechanical parameters required for simulation;

2) Simulation modules:

 1. a) application for the finite element model preparation and simulation of the mechanical and physical properties of the Fused Filament Fabrication (FFF) printed material, taking into account printing parameters and microstructure of the printed material;
 2. b) application for the finite element model preparation and simulation/optimisation of the mechanical and physical properties of the composite samples with embedded conductive tracks;
 3. c) application for the finite element model preparation and simulation of housing prototypes with enhanced functionality.

3) User manual.

More detailed information about the progress of the project can be found on the LU website - https://www.lu.lv/en/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/eraf-sam-1111-praktiskas-ievirzes-petijumi-3-karta/risinajumu-riks-optimalai-projektesanai-viedo-polimeru-nano-kompozitmaterialu-strukturu-izveidei-izmantojot-3d-printesanu/