Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika turpināti darbi, saistīti ar izstrādāto paraugu testēšanu par izturību pret lūzumiem un dažādu veidu pavedienu savietojamību adhēzijas testos. Tika turpināta vides ietekmes uz polimēru un 3D drukāto konstrukciju īpašībām izpēte, mitruma sorbcijas un uzpūšanās procesu izpēte. Tika veikta iepriekšēja rezultātu analīze.

Ar detalizētāku informāciju par projekta norisi var iepazīties LU mājas lapā - https://www.lu.lv/en/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/eraf-sam-1111-praktiskas-ievirzes-petijumi-3-karta/risinajumu-riks-optimalai-projektesanai-viedo-polimeru-nano-kompozitmaterialu-strukturu-izveidei-izmantojot-3d-printesanu/

SIA "Baltic Scientific Instruments" continued work on the project during the reporting period. Together with the project partners, the work related to the testing of the developed samples for fracture resistance and the compatibility of different types of threads in adhesion tests was continued. The study of the influence of the environment on the properties of polymers and 3D printed structures, the study of moisture sorption and swelling processes was continued. A preliminary analysis of the results was performed.

More detailed information about the progress of the project can be found on the LU website - https://www.lu.lv/en/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/eraf-sam-1111-praktiskas-ievirzes-petijumi-3-karta/risinajumu-riks-optimalai-projektesanai-viedo-polimeru-nano-kompozitmaterialu-strukturu-izveidei-izmantojot-3d-printesanu/